Блог Задължителна и доброволна регистрация по ЗДДС. Защо, кога, как и къде?

 

 

 

Вие сте собственик на новорегистрирана фирма и не сте сигурен в какви случаи и срокове подлежите на регистрация по Закона за данък върху добавената стойност?

В следващите редове на блог статията ни ще се опитаме да отговорим на тези въпроси, както и да ви дадем няколко полезни съвета по темата.

Защо собствениците на фирми избягват регистрацията по ЗДДС?

След като влязат в кръга на данъчно задължените лица, следенето на документацията при фирмите оттук нататък следва да бъде изключително стриктно.

Необходимо е да се подават нужните документи в срок, както и да се внася и дължимото ДДС към държавата. Това оскъпява самия счетоводен процес и месечните такси, които счетоводните фирми обявяват към фирмите, регистрирани по ДДС, са по-високи.

Всички тези изисквания и особености карат собствениците на бизнеси да задържат регистрацията по ЗДДС.

И все пак в хода на дейността си, много бизнеси започват да се сблъскват с идеята за регистриране на фирмата си по ЗДДС. А какви са възможностите?

Доброволна регистрация по ЗДДС

Доброволната регистрация по ЗДДС може да се направи както при регистрирането на фирмата, така и впоследствие. Имате възможност още при подаването на документите в Търговския регистър да подадете и искане за регистрация по ЗДДС.

Разбира се, решението за това е изцяло ваше и трябва да е продиктувано от специфични бизнес цели - например някои бизнеси, които се регистрират веднага по ЗДДС, го правят под натиска на партньори, доставчици и пр., които вече са регистрирани и желаят да се възползват от правото на приспадане на данъчен кредит. Други пък го правят от чисто имиджова гледна точка.

Задължителна регистрация по ЗДДС

Задължителната регистрация по ЗДДС е регламентирана в чл. 96 от ЗДДС и има няколко нейни варианта за възникване:

 

 • Задължителна регистрация, когато оборотът на фирмата за предходните 12 месеца достигне 50 000 лв. В този случай в месеца, следващ достигането на облагаемия оборот, фирмата трябва да подаде Заявление за регистрация по ЗДДС в седемдневен срок.

 

Тук важният нюанс, който бърка много новорегистрирани собственици на фирми е, че става въпрос за календарни месеци, което налага следенето на оборота 12 месеца назад от текущия месец.

 

 • Задължителна регистрация по ЗДДС при достигане на оборот от 50 000 лв. за период по-малък от два последователни календарни месеца.

  В този случай заявлението за регистрация по ЗДДС трябва да се подаде в седемдневен срок от достигането на оборота.

  И още случаи, в които подлежите на задължителна регистрация по ЗДДС:

 

 • Получаване на услуги от чужбина.

 

Такива например са предоставяните от Фейсбук рекламни услуги, за които бизнесите заплащат на социалната мрежа.

В този случай доставчикът на услуги е данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната, но получателя на въпросната услуга е в България, където тя се доставя и следователно данъкът става изискуем от него.

 

 • Извършване на услуги за фирми от други страни в рамките на Европейския съюз.

 

В този случай, когато фирмата от България извършва услуги с място на изпълнение на територията на друга държава членка на ЕС, тя следва да се регистрира по ЗДДС.

 

 • Доставка на далекосъобщителни услуги, услуги за радио и телевизия или по електронен път.

 

 • Регистрация при дистанционна продажба на стоки.

 

 • Регистрация при доставки на стоки с монтаж и инсталиране.

 

 • Регистрация при вътреобщностно придобиване на стоки (ВОП).

 

 • Регистрация при преобразуване на търговско дружество.

 

 • Регистрация по ДДС се налага и при последователно извършване на търговска дейност в един и същ търговски обект от лица, извършващи еднородна дейност.

 

 

 

Как и къде се подава заявлението за регистрация по ЗДДС?

Подаването на искането може да се извърши лично от собственика на фирмата в Териториалната дирекция (ТД) на НАП, където е регистрирана фирмата или по електронен път с електронен подпис на упълномощен от него счетоводител. Препоръчваме ви Електронното подаване на документи, тъй като то спестява време и е удобно и за двете страни – фирмата и органите на приходната администрация. Потвърждението се получава по електронен път.

След подаването на заявление за регистрация по ЗДДС, фирмата получава Искане от НАП за документите, които следва да представи и са необходими на органа по приходите, за да се произнесе и издаде Удостоверение за регистрация по ЗДДС.

Списъкът с документи се посочва в искането. Той обикновено съдържа справки по образец за достигнатия оборот, копия на договори за наем, за заеми, банкови извлечения, фактури за закупени стоки и материални запаси, за извършени услуги, инвентаризационен опис на наличните активи към датата на регистрация по ЗДДС.

Срокът за представянето на тези документи е седемдневен. След получаването им органът по приходите извършва проверката, ако има нужда иска допълнителни документи и обяснения и изготвя Удостоверението за регистрация по ЗДДС.

 

Заключение

И така, вече знаете кога, защо и как фирмата ви подлежи на доброволна или задължителна регистрация по ЗДДС. Въпреки широко разпространеното мнение, че това е един неприятен и нежелан процес за собствениците на бизнес, той е необходима част от растежа на всяка фирма.

Освен това може да бъде безболезнен, ако бъде управляван правилно и бъдат спазвани всички срокове и изисквания на НАП.

При необходимост от счетоводна консултация за регистрация на фирма по ЗДДС, професионалистите от Счетоводна къща Консултинг Комерс са насреща. Моля, изпратете ни запитване от формата ни за контакт и ние ще се свържем с вас в най-кратък срок.