Услуги Администриране на възнаграждения

Администриране на възнаграждения

 

Администрирането на възнагражденията на персонала е важно за работата на всяка една компания. Част от задълженията на всеки работодател е спазване на законовите изисквания и правила по отношение на изчисляването на работната заплата.

 

Администриране на възнаграждения

 

 

Администрирането на възнагражденията на персонала представлява многокомпонентен процес, включващ:

 

   • изчисляване на работна заплата и дължимите данъци и осигуровки; 
   • изготвяне и подаване на различни декларации и други документи към НАП и НОИ; 
   • изготвяне и поддържане на трудови досиета; 
   • подготовка и подаване на документи за болнични и други парични помощи и обезщетения, необходими за изчисляване на работна заплата; 
   • изготвяне на платежни документи за плащане на осигурителни и данъчни задължения; 
   • подготовка и съдействие при проверки от НАП, НОИ и Инспекция по труда.


Процедурата по изчисляване на работна заплата, както и дължимите данъци и осигурителни вноски, се извършват на база законови изисквания. Поради спецификите си, този процес изисква квалифициран счетоводител, който да се погрижи за изчисляването на работната заплата и подготовката на съпровождащите счетоводни документи - трудови договори, допълнителни споразумения, справки и др.


Поддържането на трудови досиета на работниците и служителите е изричното задължение на работодателя, въведено с измененията и допълненията в Кодекса на труда (КТ), обнародвани в  ДВ бр. 54 от 2015 г., в сила от 17. 07. 2015 г. Работодателят е длъжен да изготвя и съхранява тези документи за нуждите на контролните органи, проверяващи за спазването на трудовото законодателство, изчисляване на работна заплата и в други случаи, при необходимост. Разпоредбата на  чл.128б, ал.2 от КТ посочва, че в него се съхраняват документите във връзка с: възникването, съществуването, изменението и прекратяването на трудовото правоотношение.

 

Като част от процеса по изчисляване на работна заплата следва да се изчислят и паричните обезщетения за временна неработоспособност. Същите се изплащат въз основа на валидно издадени болнични листове от медицински органи. Задължение на всеки работодател е да съхранява, обработва и подава информация към НОИ в определени законови срокове. 

 

Плащането на задълженията по осигурителни вноски и данъци се извършва по сметките на НАП в законово определени срокове, чрез изготвяне на специфични платежни нареждания, съдържащи информация за видовете плащания, основанията за плащане, вида на документа, по който се плаща, периода, за който се отнася плащането. Сметките, по които се извършват плащанията на данъци и осигуровки, във връзка с изчисляването на работната заплата, зависят от постоянния адрес на физическото лице или от адреса на регистрация на фирмата.


Много важно задължение на всяка фирма или физическо лице е декларарирането на различни обстоятелства във връзка със задължителното осигуряване пред НАП. Декларирането се извършва чрез подаване на различни декларации и формуляри, част от тези декларации са изискуеми ежемесечно, а други се подават веднъж годишно или при определени обстоятелства. Неподаването на нужните декларации при изчисляването на работната заплата, коректно и в срок, е свързано със санкции за работодателя.


Предвид описаните специфики по повод изчисляването на работната заплата, може да прехвърлите работата на специалистите от счетоводна къща Консултинг Комрес. Нашите експерти са наясно с всички актуални законови изисквания.

Ето списъка на услугите, свързани с администрирането на възнагражденията:

   • изчисляване на работна заплата и изготвяне на разплащателни ведомости, фишове и калкулиране на данъци и осигуровки;
   • ежемесечно изготвяне на платежни нареждания за плащане на осигурителни задължения;
   • изготвяне на трудови досиета на служители;
   • изготвяне на документи за прекратяване на трудовоправни взаимоотношения;
   • регистрация на трудови договори и промени по тях в НАП;
   • ежемесечно изготвяне и подаване в НАП на декларации образец №1 - за осигурените лица и № 6 - за дължими осигурителни вноски;
   • изготвяне на документи за болнични листове и подаване в НОИ.

 Запитване

Вашето име:*
фирма:*
e-mail:*
телефон:*
уебсайт:
запитване: