Услуги Администриране на възнаграждения

Администрирането на възнагражденията на персонала е с изключителна важност за работа на всяка една компания и неизменна част от задълженията на всеки работодател. 

 

Администриране на възнаграждения

 

 

Администирането на възнагражденията на персонала е многокомпонентен процес включващ най-общо изчисляването на работни заплати и дължимите данъци и осигуровки, изготвяне и подаване на различни видове декларации и други документи към НАП и НОИ, изготвяне и поддържане на трудови досиета на персонала, подготовка и подаване на документи за болнични и други парични помощи и обезщетения, изготвяне на платежни документи за плащане на осигорителни и данъчни задължения, подготовка и съдействие при проверки от НАП, НОИ и Инспекция по труда.


Изчисляването на възнагражденията на персонала и дължимите данъци и осигурителни вноски е подчинено на строги законови изисквания и за неговото осъществяване е необходимо задължително наличието на специфични документи, като трудови договори, допълнителни споразумения, графици за работа и др.


Поддържането на трудови досиета на работниците и служителите е изричното задължение на работодателя въведено с измененията и допълненията в Кодекса на труда (КТ), обнародвани в  ДВ, бр. 54 от 2015 г., в сила от 17. 07. 2015 г . Работодателят е длъжен да изготвя и съхранява тези документи за нуждите на контролните органи, които извършват проверки за спазване на трудовото законодателство, както и в други случаи, когато това е необходимо. Разпоредбата на  чл. 128б, ал.2 от КТ посочва, че в него се съхраняват документите във връзка с: възникването, съществуването, изменението и прекратяването на трудовото правоотношение.


Паричните обезщетения за временна нерабостособност се изплащат въз основа на валидно издадени болнични листове от медицински органи и задължение на всеки работодател е да съхранява, обработва и подава информация към НОИ във връзка с това в определените за това срокове.
Плащането на задълженията по осигурителни вноски и данъци се извършва по сметките на НАП във строго определени срокове, чрез изготвяне на специфични платежни нареждания, съдържащи информация за видовете плащания, основанията за плащане, вида на документа по който се плаща, периода за който е плащането. Сметките по които се извършват плащанията на данъци и осигоровки зависят от постоянния адрес на физическото лице или от адреса на регистрация на фирмата.


Много важно задължение на всяка фирма или физическо лице е декларариране на различни обстоятелства във връзка със задължителното осигуряване пред НАП. Това деклариране се извършва чрез подаване на различни видове декларации и формуляри, част от тези декларации се подават ежемесечно, а други еднократно през годината или при настъпване на определено обстоятелство. Неподаването на упоменатите декларации коректно и в срок е свързано с големи санкции за извършилите нарушението фирми и физически лица.


Mоже да прехвърлитеработата във връзка с описаните по-горе задължения на фирми и физически лица  за администрирането на възнагражденията на персонала на нашите експерти. Те са наясно с всички законови изисквания и са запознати  с непрекъснатите промени във връзка с тези закони и наредби.

Ето списъка на услугите, свързани с администрирането на възнагражденията:

  • изчисляване на работни заплати и изготвяне на разплащателни ведомости, фишове и калкулиране на дължими данъци и осигуровки;
  • ежемесечно изготвяне на платежни нареждания за плащане на осигурителни задължения;
  • изготвяне на трудови досиета на служители;
  • изготвяне на изискуеми документи за прекратяване на трудово-правни взаимоотношения;
  • регистрация на трудови договори и промени по тях в НАП;
  • ежемесечно изготвяне и подаване в НАП на декларации образец №1 -за осигурените лица и № 6 -дължими осигурителни вноски ;
  • изготвяне на документи за болнични листове и подаване в НОИ.