Услуги Счетоводни услуги

Счетоводните услуги са основна необходимост за всички фирми. Консултинг Комерс ЕООД е счетоводната фирма с дългогодишен опит, която ще ви предложи всичко необходимо, за  вашето качествено счетоводно обслужване.

 

счетоводни услуги

 

Анализирайки състоянието на бизнеса ви, ние ще ви помогнем да планирате бъдещото си развитие. Планирането е основата, върху която се гради успехът на бизнеса. С наша помощ ще можете да определите целите, които трябва да постигнете, както и по какъв начин да измервате постигнатите резултати.

Обърнете се към Консултинг Комерс и за следните счетоводни услуги:

 • текуща счетоводна обработка, преглед, класифициране и въвеждане на счетоводните документи на фирмата;
 • следене на печалбата и цялостното финансово състояние на фирмата;
 • изготвяне на индивидуален сметкоплан и счетоводна политика на фирмата и организация на счетоводното отчитане съгласно проложимите счетоводни стандарти;
 • завеждане и отчитане на аналитично ниво на стоково-материалните запаси;
 • отчитане на дълготрайните активи и амортизации, изготвяне на амортизационен план;
 • за фирми регистрирани по ЗДДС, изготвяне на дневници и справка-декларация по ЗДДС  подаването им в НАП;
 • изготвяне на Интрастат и VIES декларации и  подаването им в НАП;
 • ежемесечно изготвяне на платежни нареждания за данъчни и други задължения;
 • изготвяне на годишни финансови счетоводни отчети съгласно Закона за Счетоводството;
 • изготвяне и подаване на годишни данъчни декларации по ЗДДФЛ и ЗКПО;
 • изготвяне и подаване на други  декларации изискуеми  от  ЗДДФЛ и ЗКПО;
 • изготвяне и подаване на годишните статистически форми за Националният статистически институт;
 • изготвяне и подаване на справки към БНБ;
 • изготвяне и подаване на патентни декларации;
 • предоставяне на всякакви счетоводни справки по желание на клиента.


Консултинг Комерс ЕООД предлага счетоводни услуги както на български така и на чуждестранни компании.