Услуги Счетоводни услуги

Счетоводни услуги за гр. София

 

Всеки един бизнес, независимо от размера си, се нуждае от качествено счетоводно обслужване, за да успява да функционира правилно в динамичните условия на пазара.

Счетоводното обслужване има за цел да осигури навременна обработка на входящата и изходящата счетоводна документация, съставянето и предоставянето на изискуемите ежедневни, ежемесечни и годишни отчети и документи на мениджмънта и на държавните институции. 

 

В процеса на текущото счетоводно обслужване, както и във връзка с нововъзникнали обстоятелства по време на вашата работа, можете да получите и консултация за вашия бизнес.

 

Предлагаме отговор на всякакви счетоводни запитвания, финансови и данъчни консултации, с цел да получите важна информация, въз основа на която да предприемете най-добрите управленски решения.

 

Анализирайки състоянието на бизнеса ви, ще ви помогнем да планирате бъдещото развитие на вашата компания. Ние вярваме, че с помощта на предлаганите от нас счетоводни услуги, ще определите целите за постигане, както и начините за измерване на постигнатите резултати.

 

счетоводни услуги

 

Качествени счетоводни услуги са важни за всяка една фирма, която функционира на пазара.

“Консултинг Комерс” извършва счетоводни услуги в София и е с дългогодишен опит в сферата.

 

Ние имаме опит в обслужването на различни по размер компании от различни видове бизнеси - търговски предприятия, производствени предприятия и такива в сферата на услугите. Счетоводно обслужване от нас получават както български, така и чуждестранни компании.

 

Ние ще ви предложим най-конкурентни цени за счетоводно обслужване и всичко необходимо за счетоводстовото на вашата фирма с гарантирано качество.

Обърнете се към "Консултинг Комерс", в случай че се нуждаете от професионално обслужване за следните счетоводни услуги:

 • осъществяване на текуща счетоводна обработка - преглед, класифициране и въвеждане на счетоводните документи на фирмата;
 • проследяване на печалбата и анализ на финансовото състояние на фирмата;
 • изготвяне на индивидуален сметкоплан и счетоводна политика на фирмата, както и организация на счетоводното отчитане, съгласно приложимите счетоводни стандарти;
 • аналитично отчитане и завеждане на стоково-материалните запаси;
 • изготвяне на отчети за дълготрайните активи, изготвяне на амортизационен план и отчитане на амортизациите;
 • за фирми, регистрирани по ЗДДС, изготвяне на дневници и справка-декларация по ЗДДС и подаването им в НАП;
 • подготовка и подаване на Интрастат и VIES декларации;
 • изготвяне на необходимите периодични платежни нареждания за данъчни и други задължения;
 • изготвяне на годишни финансови счетоводни отчети, съгласно Закона за счетоводството;
 • изготвяне и подаване на годишни данъчни декларации по ЗДДФЛ и ЗКПО;
 • изготвяне и подаване на други  декларации, изискуеми  от  ЗДДФЛ и ЗКПО;
 • изготвяне и подаване на годишните статистически форми за Националния статистически институт;
 • изготвяне и подаване на справки към БНБ;
 • изготвяне и подаване на патентни декларации;
 • предоставяне на всякакви счетоводни справки по желание на клиента.


“Консултинг Комерс” предлага счетоводни услуги на български и чуждестранни компании.

Запитване

Вашето име:*
фирма:*
e-mail:*
телефон:*
уебсайт:
запитване: