Услуги

Счетоводни услуги

·      текуща счетоводна обработка, преглед, класифициране и въвеждане на счетоводните документи на фирмата;

·      следене на печалбата и цялостното финансово състояние на фирмата;

·       изготвяне на индивидуален сметкоплан и счетоводна политика на фирмата и организация на счетоводното отчитане съгласно проложимите счетоводни стандарти;

·       завеждане и отчитане на аналитично ниво на стоково-материалните запаси;

·       отчитане на дълготрайните активи и амортизации, изготвяне на амортизационен план;

·       за фирми регистрирани по ЗДДС, изготвяне на дневници и справка-декларация по ЗДДС и подаването им в НАП;

·       изготвяне на Интрастат и VIES декларации и подаването им в НАП;

·       ежемесечно изготвяне на платежни нареждания за данъчни и други задължения;

·       изготвяне на годишни финансови счетоводни отчети съгласно Закона за Счетоводството;

·       изготвяне и подаване на годишни данъчни декларации по ЗДДФЛ и ЗКПО;

·       изготвяне и подаване на други  декларации изискуеми  от  ЗДДФЛ и ЗКПО;

·       изготвяне и подаване на годишните статистически форми за Националният статистически институт;

·       изготвяне и подаване на справки към БНБ;

·       изготвяне и подаване на патентни декларации;

·       предоставяне на всякакви счетоводни справки по желание на клиента.

 

Администриране на възнагражденията

·       изчисляване на работни заплати и изготвяне на разплащателни ведомости, фишове и калкулиране на дължими данъци и осигуровки;

·       ежемесечно изготвяне на платежни нареждания за плащане на осигурителни задължения;

·       изготвяне на трудови досиета на служители;

·       изготвяне на изискуеми документи за прекратяване на трудово-правни взаимоотношения;

·       регистрация на трудови договори и промени по тях в НАП;

·       ежемесечно изготвяне и подаване в НАП на декларации образец №1 -за осигурените лица и № 6 -дължими осигурителни вноски ;

·       изготвяне на документи за болнични листове и подаване в НОИ.

 

 

Данъчни услуги

·       консултации по въпроси свързани с данъчното законодателство;

·       съдействие и участие при проверки  от органите на НАП.

 

Други услуги

·       консултации , изготвяне на документи и съдействие за банкови кредити, финансов и оперативен лизинг;

·       консултации и съдействие при регистриране на нови дружества , промени в обстоятелствата или преубразуване на съществуващи дружества съгласно Търговския закон.

 

 

Ние ценим времето и средствата на нашите клиенти и прояваме максимална гъвкавост при комуникацията с тях, можете да ни изпращате вашите документи както онлайн, така и чрез куриер, а ако желаете може да ни ги доставите лично в офиса. Можем да ви представляваме пред определени държавни институции ако вие желате това. Подаването на изискуемите по закон декларации, отчети и друга информация към органите на НАП и НОИ се извършва основно по електронен път. 

 Запитване

Вашето име:*
фирма:*
e-mail:*
телефон:*
уебсайт:
запитване: