Блог Отпада задължението за водене на книги за дневни финансови отчети за лицата, използващи фискални устройства

Задължението отпада от 2 юли 2019 г. Това отпадане се отнася за предлагащите стоки и услуги и използващи фискални устройства, с които се отчитат продажбите, извършвани в търговските обекти.


Задължението за водене на книги за дневните финансови отчети не отпада за бензиностанции с ЕСФП – електронни системи с фискална памет.


Когато работят с касови бележки, тези лица трябва да водят специален регистър, който да се намира в дадения търговски обект. В регистъра трябва да се включват използваните касови бележки от кочан, да се вписват както началният, така и крайният номер на касовите бележки, издадени за деня.

 

Тук трябва да се регистрира и общият оборот, изчислен въз основа на всички  бележки за деня. Още едно изискване за регистъра е да се включи и текст, обясняващ каква е причината да се използват касови бележки от кочан. 


Още едно облекчение ще влезе в сила от 31 март 2020 г. Тогава ще отпадне изискването да се отпечатват дневни финансови отчети от фискалните устройства. Единствените, за които то няма да важи, са лицата, които използват ЕСФП. Отпечатването на отчетите за деня ще става вече автоматично, благодарение на добавка към фърмуера на устройствата.

 

Докато облекчението влезе в сила, но не по-късно от 31 март 2020 г., ще продължи да важи изискването за ежедневно отпечатване на дневен финансов отчет – за всеки 24 часа – за лица, притежаващи фискални устройства. Ще се изисква и нулиране и записване във фискалната памет и в КЛЕН за всеки 24 часа, през които са регистрирани продажби, сторниране, или служебно въведени операции.


Въпреки че задължението да се води книга за дневните отчети ще отпадне с влизането в сила на  наредбата, ще остане задължението за търговците да отпечатват отчетите, докато стане възможно автоматичното генериране на отпечатването им. Крайният срок за реализирането на тази функция е 31.03.2020 г. 

 

Търговците могат да съхраняват отпечатаните отчети в книгата за дневните финансови отчети за фискалните им устройства за 2019 г.. Тази книга може да се използва и като регистър, в който да се включват касови бележки от кочан.  Търговците могат да съхраняват дневните финансови отчети и по друг подходящ начин, спазвайки нормативно определените срокове .