Блог Отчетните регистри по ДДС във възка с промените при отложено начисляване на ДДС при внос, в сила от 01.07.2019 г.

В ДВ, бр. 98 от 27.11.2018 г. със Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗИД ЗКПО) се направиха изменения и допълнения в Закона за данъка върху добавената стойност във връзка с  отложено начисляване на ДДС при внос, които влизат в сила от 01.07.2019 г.

 

Новия режим за отложено начисляване на ДДС при внос е въведен при доставките по чл. 163а от ЗДДС, съответно в колона 8а в дневника на покупки и дневника на продажби.


Направените промени в ЗДДС в тази връзка намериха отражение и в ППЗДДС, обнародвани в ДВ, бр. 3 от 08.01.2019 г. в часта му свързана с  отчетните регистри по ЗДДС подавани всеки месец към НАП, именно:
 
•    дневник за покупки (Приложение № 11) и
•    дневник за продажби (Приложение № 10), както и
•    параметрите, структура и изисквания към файловете на техническия носител (Приложение № 12).


Съдържанието и формата на отчетните регистри във връзка с ЗДДС подавани към НАП трябва да бъде съобразен с гореописаните промени считано от 01.07.2019 г.