Услуги Администриране на възнаграждения

Администриране на възнагражденията

·       изчисляване на работни заплати и изготвяне на разплащателни ведомости, фишове и калкулиране на дължими данъци и осигуровки;

·       ежемесечно изготвяне на платежни нареждания за плащане на осигурителни задължения;

·       изготвяне на трудови досиета на служители;

·       изготвяне на изискуеми документи за прекратяване на трудово-правни взаимоотношения;

·       регистрация на трудови договори и промени по тях в НАП;

·       ежемесечно изготвяне и подаване в НАП на декларации образец №1 -за осигурените лица и № 6 -дължими осигурителни вноски ;

·       изготвяне на документи за болнични листове и подаване в НОИ.