English version
усуги
цени
контакти

Нашата основна цел е да предложим на клиентите си качествено счетоводно обслужване, компетентни консултации по счетоводни въпроси касаещи данъчното законодателство, трудово-правните и осигурителни отношения на достъпни цени.

Своевременно информиране от наша страна за промени в данъчната, счетоводната и осигурителната нормативна база и осъществяване на практическото им приложение.
гр.София-1504, кв.Редута
ул. Попова шапка 47 ет. 2 ап. 13
тел. 870-25-80 и 0887 331 241

 • Текуща счетоводна обработка, следене на печалбата и цялостното финансово състояние на фирмата.
 • Завеждане и отчитане на аналитично ниво на стоково-материалните запаси.
 • Отчитане на дълготрайните активи и амортизации, изготвяне на амортизационен план.
 • За фирми регистрирани по ЗДДС, изготвяне на дневници и справка-декларация по ЗДДС и подаването им в НАП.
 • Изготвяне на Интрастат и VIES декларации и подаването им в НАП.
 • Ежемесечно изготвяне на платежни нареждания за осигурителни вноски, данъчни задължения и др.
 • Обслужване на фирмени банкови сметки.
 • Изготвяне на работни заплати, ведомости, трудови договори и допълнителни споразумения към тях.
 • Регистрация на трудови договори и промени по тях в НАП.
 • Ежемесечно изготвяне и подаване в НАП на декларации образец №1 -за осигурените лица и №6 -дължими осигурителни вноски .
 • Изготвяне на документи за болнични листове и подаване в НОИ.
 • Изготвяне и предаване на годишни счетоводни отчети съгласно Закона за Счетоводството.
 • Изготвяне на годишни данъчни декларации по ЗДДФЛ и ЗКПО.
 • Изготвяне и подаване на годишните статистически форми за Националният статистически институт.
 • Изготвяне на патентни декларации.
 • Предоставяне на всякакви счетоводни справки по желание на клиента.
 • Представителство пред органите на НАП, НОИ и НСИ.
 • Консултации по счетоводни въпроси.
 • Консултации , изготвяне на документи и съдействие за банкови кредити, финансов и оперативен лизинг.
Copyright © “КОНСУЛТИНГ КОМЕРС” ЕООД designed by www.w-media.net