Услуги Счетоводни услуги

Счетоводни услуги

·       текуща счетоводна обработка, преглед, класифициране и въвеждане на счетоводните документи на фирмата;

·       следене на печалбата и цялостното финансово състояние на фирмата;

·       изготвяне на индивидуален сметкоплан и счетоводна политика на фирмата и организация на счетоводното отчитане съгласно проложимите счетоводни стандарти;

·       завеждане и отчитане на аналитично ниво на стоково-материалните запаси;

·       отчитане на дълготрайните активи и амортизации, изготвяне на амортизационен план;

·       за фирми регистрирани по ЗДДС, изготвяне на

     дневници и справка-декларация по ЗДДС  подаването им в НАП;

·       изготвяне на Интрастат и VIES декларации и  подаването им в НАП;

·       ежемесечно изготвяне на платежни нареждания за данъчни и други задължения;

·       изготвяне на годишни финансови счетоводни отчети съгласно Закона за Счетоводството;

·       изготвяне и подаване на годишни данъчни декларации по ЗДДФЛ и ЗКПО;

·       изготвяне и подаване на други  декларации изискуеми  от  ЗДДФЛ и ЗКПО;

·       изготвяне и подаване на годишните статистически форми за Националният статистически институт;

·       изготвяне и подаване на справки към БНБ;

·       изготвяне и подаване на патентни декларации;

·       предоставяне на всякакви счетоводни справки по желание на клиента.